logo
Visszaváltás az alapértelmezett kinézetre
Nem minden funkció érhető el Akadálymentesített nézetben

Az Ön által jelenleg igénybe vett alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy a látogatók egyszerűen tájékozódhassanak a velük szemben az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegések elkövetése miatt folytatott közigazgatási eljárás adatairól és az ügyintézés állásáról, továbbá megtekinthessék a velük szemben folytatott eljárás alapjául szolgáló képi bizonyítékokat. Az alkalmazás segítségével az ügyfelek tájékozódhatnak jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá lehetőségük nyílik a leggyakrabban használatos iratminták letöltésére. A rendszer mindezt az eljárás során a hatóság által hozott döntés iratazonosítója és a gépjármű rendszámának megadása esetén, gyorsan és egyszerűen biztosítja.

A rendszer használata során személyes adat megismerésére nincs mód. Az igénybe vett betekintéstől függetlenül, az eljárásban szereplő ügyfél számára a közigazgatási hatóságnál, illetőleg a lakcím vagy székhely szerint illetékes rendőrkapitányságnál biztosított az eljárás irataiba történő betekintés.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, az autópálya leállósávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott forgalmú övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, a természet védelmére és a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó előírások betartásra kerüljenek. A törvény szerint a fentiek megsértése esetén az üzembentartóval vagy a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10.000 forinttól 300.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.”

A szabályszegések helyszíni rögzítését az illetékes rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok közterületi szolgálatot ellátó állománya végzi, azonban az eljárást a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata folytatja le.

Annak érdekében, hogy az ügyintézés minél hatékonyabban működjön, a következő fontos tudnivalókra kívánjuk felhívni a figyelmet.

A 2014. február 01-je után Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye, valamint Budapest területén elkövetett jogsértések lefolytatására a Vas megyei rendőrfőkapitány rendelkezik illetékességgel. A Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád megye és Pest megye területén elkövetett jogsértések esetében pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitány rendelkezik illetékességgel.

A közigazgatási eljárás során az ügyfél az esetleges beadványát a kézbesített döntésben megjelölt hatósághoz az alábbi címre terjesztheti elő:

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9700 Szombathely, Söptei út 85.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

Az esetleges beadványt az illetékes hatóságnak címezve kell előterjeszteni.

Az ügyfelek telefonos tájékoztatását illetékesség szerint a +36-94/515-230 (Szombathely) és a +36-45/526-000 (Vásárosnamény) hívószámon elérhető híváskezelő programmal és hangbemondásos menüvel működő CallCenter végzi, melyen keresztül lehetősége van az ügyfélnek jelezni az iratbetekintési igényét, továbbá a CallCenter munkatársa szóban tájékoztatást nyújt az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, illetve arról, hogy az iratokat, a lakcíme vagy székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon mely időpontban tekintheti meg.

A portál jelenlegi szolgáltatásai a megtett úttal arányos díjfizetéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek intézésére nem terjednek ki.

--------------------------------------------

The service you are currently using serves to inform visitors of data related to administrative procedure conducted against them for having violated a rule falling within the scope of strict liability and the actual state of the case, and to look into picture evidence establishing the case. By using the service, clients may be acquainted with their rights and obligations, and can also download the standard forms most frequently used. The system ensures all this quickly and simply upon entering the registration number of the decision and the number plate of the vehicle.

While using the service, it is not possible to access personal data. Independently of using the service, clients are entitled to inspect documents of the procedure at the public administration authority or the police station competent by their home address or seat address.

ABased on Act I of 1988 on road traffic (hereinafter: Kkt.), the keeper of the vehicle is responsible for the vehicle kept or used by him or her complies with rules on maximum allowed speed, passing of railway crossing, traffic light signals, using the hard shoulder on motorways, entry prohibition, limited traffic areas (zones), mandatory traffic direction, the protection of environment and road tolls to pay for using sections subject to fees in line with the length of section used. Pursuant to the Act, violating the above rules entails the imposing of an administrative fine ranging from HUF 10,000 to 300,000 against the keeper of the vehicle or the person taking over the vehicle to use.

The on-site recording of violations is done by the staff of the competent police headquarters and police stations conducting service on public areas but the procedure is carried out by the Public Administration Authority Service of the Vas County Police Headquarters or that of the Szabolcs-Szatmár-Bereg County Police Headquarters.

In the interest of swift case management let us draw your attention to the following important information.

Following 1 February 2014, proceedings concerning violations carried out in Baranya, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém and Zala counties and in Budapest are conducted by the head of the Vas County Police Headquarters. In case of violations carried out in Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, the head of the Szabolcs-Szatmár-Bereg County Police Headquarters has jurisdiction.

In the course of the public administration procedure, submissions of the client can be lodged to the authority appearing in the decision delivered by using one of the following addresses:

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9700 Szombathely, Söptei út 85.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

Submissions shall be addressed to the competent authority.

Information over the telephone are provided by a Call Centre available at +36 94 515-230 (Szombathely) and +36 45 526-000 (Vásárosnamény) using a call management programme and voice menu, whereby you have the possibility to indicate your claim to inspect the documents. Call centre operators also inform the clients orally of their rights and obligations and of the date and time when the documents can be inspected at the police stations competent by their home address or seat address.

Current services of the portal currently do not include the management of cases related to the road tolls to pay for using sections subject to fees in line with the length of section used.

--------------------------------------------

Der Zweck dieser Anwendung besteht darin, Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich über die Daten und den Stand des gegen sie erhobenen Verwaltungsverfahrens wegen einer der objektiven Verantwortung unterliegenden Regelwidrigkeit zu informieren, sowie die visuellen Beweise anzusehen, auf denen das Verfahren gegen Sie beruht. Die Anwendung ermöglicht den betroffenen Personen, sich über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und die am häufigsten verwendeten Dokumentenvorlagen herunterzuladen. Das System bietet all dies schnell und einfach, indem das Aktenzeichen der von der Behörde während des Verfahrens getroffenen Entscheidung und das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs angegeben wird.

Während der Nutzung des Systems ist es nicht möglich, auf personenbezogene Daten zuzugreifen. Unabhängig von der Nutzung des Systems sind die am Verfahren betroffenen Personen berechtigt, Dokumente des Verfahrens bei der Verwaltungsbehörde, bzw. der Polizeidirektion einzusehen, die nach Wohnsitz oder Betriebssitz zuständig ist.

Laut Gesetz I. vom Jahre 1988 über den Straßenverkehr (im Weiteren: Kkt.) ist der Fahrzeughalter eines Kraftfahrzeugs dafür verantwortlich, dass das von ihm betriebene, bzw. benutzte Kraftfahrzeug die Vorschriften der maximal zulässigen Geschwindigkeit, des Überquerens eines Bahnübergangs, der Signale der zur Lenkung des Fahrzeugverkehrs bestimmten Lichtsignaleinrichtung, der Benutzung des Seitenstreifens der Autobahn, des Einfahrtverbots, der Zonen des eingeschränkten Verkehrs, der obligatorischen Fahrtrichtung, des Naturschutzes, der für die Nutzung mautpflichtiger Streckenabschnitte zu entrichtenden streckenbezogenen Gebühr einhält. Laut Gesetz wird im Falle der Verletzung der oben genannten gegen den Fahrzeughalter oder die Person, die das Fahrzeug zur Nutzung übernimmt, eine Verwaltungsbuße von HUF 10.000 bis HUF 300.000 verhängt.

Die Aufzeichnung der Regelwidrigkeiten vor Ort erfolgt durch die zuständigen Polizeipräsidien und das Personal der Polizeidirektionen, das Dienst im öffentlichen Raum verrichtet. Das Verfahren wird jedoch von den Verwaltungsbehördlichen Diensten des Komitatspolizeipräsidiums Vas, bzw. des Komitatspolizeipräsidiums Szabolcs-Szatmár-Bereg durchgeführt.

Um die Sachbearbeitung so effizient wie möglich durchführen zu können, möchten wir Sie auf die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam machen.

Ab 1. Februar 2014 ist der Polizeipräsident vom Komitat Vas für die Bearbeitung von Rechtswidrigkeiten zuständig, die auf dem Gebiet der Komitate Baranya, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém und Zala, sowie der Hauptstadt Budapest begangen wurden. Für Rechtswidrigkeiten, die auf dem Gebiet der Komitate Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád und Pest begangen wurden, ist der Polizeipräsident des Komitates Szabolcs-Szatmár-Bereg zuständig.

Während des Verwaltungsverfahrens kann ein Antrag an die in der Entscheidung angegebene Behörde, unter folgender Adresse gestellt werden:

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
9700 Szombathely, Söptei út 85.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.

Der Antrag muss an die zuständige Behörde gestellt werden.

Informationen über Telefon werden am Call Center unter den Telefonnummern +36 94 515-230 (Szombathely) und +36 45 526-000 (Vásárosnamény), über ein Anrufverwaltungsprogramm und ein Sprachmenü erteilt, wobei die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, Anspruch auf Akteneinsicht zu erheben. Die Mitarbeiter des Call-Centers informieren sie auch mündlich über Rechte und Pflichten, sowie über den Zeitpunkt, wann die Dokumente an der nach Wohnsitz oder Betriebssitz zuständigen Polizeidirektion eingesehen werden können.

Gegenwärtige Dienste des Portals umfassen derzeit nicht die Sachbearbeitung von Fällen, die in Zusammenhang mit streckenbezogenen Mautgebühren stehen.

Az üzembentartónak lehetősége van az ún. mentesülésre, ha bizonyítani tudja, hogy a szabályszegés idején a gépjárművet nem ő használta. Ennek esetei a következők.

A Kkt. alapján az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen (például lopás következtében) került ki a birtokából, és (feljelentéssel, felfüggesztő határozattal) igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatósági eljárást.

Mentesül az üzembentartó a közigazgatási bírság megfizetése alól akkor is, ha a gépjárművet a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, vagy fuvarlevéllel igazolja, amely tartalmazza:

 • a gépjármű hatósági jelzését,
 • a természetes személy üzembentartó és használatba vevő nevét, születési helyét, idejét, lakcímét,
 • nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
 • valamint azon időszak megjelölését, melyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzembentartótól átvette.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a hatóságnak a közigazgatási bírságot a Kkt. 21. § (1) bekezdés a)-g) pontjai tekintetében a szabályszegés elkövetését követő 70, míg a Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pont tekintetében a szabályszegéstől számított 150 napos határidőn belül kell az ügyfél részére kézbesítenie. A használóval szembeni közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás, fellebbezési eljárás, bírósági felülvizsgálat, vagy ezen eljárásokban elrendelt új eljárás során a 70 napos határidő nem alkalmazható.

A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt indult elsőfokú eljárást az előírás megszegését követő négy hónapon belül, a 21. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott szabályszegés miatt indult elsőfokú eljárást az előírás megszegését követő öt hónapon belül be kell fejezni.

Letölthető iratminta...

Magyarázat
A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
 • a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;
 • két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
 • a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
 • a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
 • ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
 • az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Az ügyfélnek joga van az első fokú határozat ellen fellebbezéssel élni.

Az ügyfél a bírságot kiszabó első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon (a 2011. január 1-jét megelőzően indult eljárásokban 10 munkanapon) belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési eljárás lefolytatásáért illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni és a beadványra felragasztani.

A benyújtott fellebbezés illetékének az összege - a bírság összegének függvényében - 5.000 forinttól 12.000 forintig terjed a következők szerint:

 • 100.000 forintig 5.000 Ft.,
 • 130.000 forintnál 5.200 Ft.,
 • 150.000 forintnál 6.000 Ft.,
 • 200.000 forintnál 8.000 Ft.,
 • 300.000 forintnál 12.000 Ft

az illeték mértéke.

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője útján, továbbá az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is eljárhat.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott képviseleti jogosultságát köteles igazolni. A meghatalmazást írásba (közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba) kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.

Letölthető iratminta...

Az ügyfél, valamint törvényes, illetve meghatalmazott képviselője az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult - költségtérítés ellenében - másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az ügyiratokról készített másolat illetékköteles, melynek mértéke 100,-Ft /oldal.

Az ügyfél számára lehetőség van a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatánál, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatánál, továbbá a lakcím vagy székhely szerint illetékes rendőrkapitányságnál betekinteni az eljárás irataiba a következők szerint.

 • Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat
  9700 Szombathely, Külső Söptei út
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat
  4800 Vásárosnamény, Jókai u. 15.

Kedd: 08.00-12.00
Csütörtök: 13.30-15.30

Az ügyfél lakcíme, illetve székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságokon az alábbi időpontokban biztosított az iratbetekintés:

Kedd: 09.00-12.00
Csütörtök: 13.00- 16.00

(Bővebb információ és iratbetekintési igény jelzése érdekében érdemes hívni az ügyfélszolgálatot.)

Abban az esetben, ha a kötelezett fizetési kötelezettségének a teljesítési határidőig, önként nem tesz eleget, úgy adók módjára történő végrehajtásnak van helye, amelyet az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóság folytat le. A végrehajtás során az adóhatóság jogosult a végrehajtást munkabérre, fizetési számlára, ingó és ingatlan vagyontárgyakra is lefolytatni.

A közigazgatási bírság befizetési határidejének elmulasztását követően az eljáró hatóság kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál a szabályszegés elkövetéséhez használt jármű forgalomból történő kivonását.

Az Információk menüpont alatt a következő tartalom érhető el:

 • Tájékoztató
  A menüpont alatt az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegésekkel kapcsolatos alapvető információk, eljárási cselekmények, valamint a honlap bemutatása található.
 • Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
  A menüpont alatt az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegésekkel kapcsolatos ügyintézés során felmerülő leggyakoribb kérdések, és az azokra adott válaszok olvashatóak.
 • Jogszabályok
  A menüpont alatt az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegésekhez kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye található (a jogszabály linkek külső honlapra navigálnak).
 • Kapcsolati adatok
  A menüpont alatt az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegésekkel kapcsolatos hatósági ügyintézési feladatokat ellátó Közigazgatási Hatósági Szolgálatok elérhetősége található.

A Térképes információk menüpont alatt az alábbi információ érhető el

 • A menüpont alatt lehetőség van térképes statisztikák megtekintésére.

A Nyomtatványok menüpont alatt az alábbi információ érhető el

 • A menüpont alatt lehetőség van az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegésekhez kapcsolódó beadvány sablonok (".jar" kiterjesztésű fájlok) letöltésére.
 • A sablonok letöltése és telepítése feltétele a beadványok elektronikus kezelését támogató funkciók használatának (lásd. "Beadványkezelés" lentebb)
 • Lehetőség van a nyomtatvány sablonok közvetlen kitöltésére az Általános NYomtatvány Kitöltő (ÁNYK) alkalmazáson keresztül, ebben az esetben azonban az állampolgárnak kell gondoskodnia az esetleges illeték megfizetéséről.

Az Ügyintézés menüpont alatt az alábbi ügyintézési lehetőségek érhetőek el

 • Ügybetekintés
  Az ügybetekintés során lehetőség van az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegés körülményeibe és adataiba betekinteni (fénykép megtekintése, helyszín, szabályszegést kiváltó cselekmény stb.).
 • Beadványkezelés
  A beadványkezelés során lehetőség van az objektív felelősség hatálya alá tartozó szabályszegéshez kapcsolódó beadványok (lásd Információk menüpont) online kitöltésére.
  A nyomtatvány kitöltését követően lehetőség van:
  1. A kitöltött nyomtatvány Általános NYomtatvány Kitöltő (ÁNYK) alkalmazással történő megnyitására, valamint Ügyfélkapus belépés után – a kapcsolódó illeték elektronikus megfizetése, illetve egyéb úton történő befizetés igazolásának beküldése mellett– a nyomtatvány elektronikus úton történő beküldésére. A funkció használatához Ügyfélkapu regisztráció, és letöltött ÁNYK alkalmazás szükséges! (Az alkalmazás letölthető innen)
  2. A kitöltött nyomtatvány nyomtatására, aláírására és – a kapcsolódó illeték elektronikus megfizetése, illetve egyéb úton történő befizetés igazolásának csatolása mellett – postai úton történő beküldésére.
 • Online internetes bírságfizetés (EFER)
  Az online internetes bírságfizetés használatával lehetőség van az objektív felelősség hatály alá tartozó szabályszegések alapján kirótt bírságtételek, illetve - beadványok benyújtása esetén a kapcsolódó – illetéktételek elektronikus megfizetésére.
  A befizetés során lehetséges egy bizonyos tétel befizetése, több tétel egyidejű befizetése (többes fizetés), valamint vegyes tételek (bírság és illeték) befizetése, valamint részletfizetés esetén az aktuális részlet(ek) befizetése.
  A funkció használata során az oldal külső honlapra navigál, a rendszer az OTP fizetési felületét használja, a használathoz elektronikus fizetésre alkalmas bankkártya szükséges!

A közigazgatási bírság méltányossági alapon történő mérséklésére, elengedésére a hatóságnak a hatályos jogszabályok alapján nincs lehetősége az ügyfél szociális körülményeire, illetve a cselekmény elkövetésének menthető erkölcsi voltára figyelemmel sem.

A határozat közlését követően a teljesítési határidő leteltéig - 3.000,-Ft illeték megfizetése mellett - az első fokú hatóságtól lehet kérni a közigazgatási bírság részletekben történő teljesítésének, illetve a teljesítési határidő módosításának (a továbbiakban: fizetési kedvezmény) engedélyezését, ha az ügyfélen kívül álló ok teszi lehetetlenné a határidőre való teljesítést vagy a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem rendelték el - a fent meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Amennyiben a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás elrendeléséről.

Letölthető iratminta...

Az objektív felelősség körében kiszabott közigazgatási bírságok megfizethetőek:

 • Határozattal postázott csekken (Magyarország területén belül)
 • a https://kozigbirsag.police.hu oldalon elektronikusan az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, díjmentes bankkártyás fizetéssel (VPOS)
 • az Országos Rendőr-főkapitányság célelszámolási számlájára utalással

Az Országos Rendőr-főkapitányság Pénzforgalmi jelzőszáma objektív felelősséggel kapcsolatos bírság befizetések esetén:

10032000-01040061-00000000

Az utalás közleményében az ügyszámot és a rendszámot kötelező feltüntetni!

Deviza-átutalási megbízáson az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Kedvezményezett neve: Országos Rendőr-főkapitányság
 • Kedvezményezett IBAN száma: HU72100320000104006100000000
 • Kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja: HUSTHUHB
 • Levelező bank neve: Magyar Nemzeti Bank
 • Levelező bank SWIFT kódja: MANEHUHB
 • Az utalás közleményében az ügyszámot és a rendszámot kötelező feltüntetni! (A kedvezményezett címének, és a bank címének megadása nem kötelező!)

Az objektív felelősség körében kiszabott közigazgatási bírságok esetében az eljárási illeték megfizethető:

 • Illetékbélyegen (Magyarország területén belül)
 • hatóság hiánypótlási felhívására, vagy külföldről átutalással az alábbiak szerint:

Az Országos Rendőr-főkapitányság Pénzforgalmi jelzőszáma illeték befizetések esetén:

10032000-01040061-00000000

(Az utalás közleményében az ügyszámot, rendszámot „illeték” szót kötelező feltüntetni!)

Kérjük, hogy az átutalási megbízást szíveskedjenek figyelmesen kitölteni, a megadott utasításnak megfelelően!

Befizetéssel kapcsolatos további információ: befizetes@orfk.police.hu .

Administrative penalty relating to objective responsibility can be paid:

 • by cheque posted with the decision (within the territory of Hungary)
 • by e-Payment on the hompage https://kozigbirsag.police.hu by free of charge credit card payment (VPOS)
 • by bank wire transfer to the bank account of the Hungarian Police Headquarters

Data required for foreign currency bank wire transfer:

 • Beneficiary’s name: Országos Rendőr-főkapitányság
 • Beneficiary’s IBAN: HU72100320000104006100000000
 • Beneficiary’s bank: Magyar Államkincstár
 • Beneficiary’s bank’s SWIFT/BIC code: HUSTHUHB
 • Correspondent bank’s name: Magyar Nemzeti Bank
 • Correspondent bank’s SWIFT/BIC code: MANEHUHB

Case number and license plate number are required to state in the remittance information of the bank wire transfer. (Address of the beneficiary and address of the beneficiary’s bank are not required to fill out.)

Duty for the administrative proceeding relating to objective responsibility can be paid:

 • by revenue stamp (within the territory of Hungary)
 • pay by bank wire transfer to the bank account of the Hungarian Police Headquarters from abroad or in case of official notice for completion of documents

Data required for foreign currency bank wire transfer:

Case number and the word „illeték” are required to state in the remittance information of the bank wire transfer.

 • Beneficiary’s name: Országos Rendőr-főkapitányság
 • Beneficiary’s IBAN: HU72100320000104006100000000
 • Beneficiary’s bank’s SWIFT/BIC code: HUSTHUHB
 • Correspondent bank’s name: Magyar Nemzeti Bank
 • Correspondent bank’s SWIFT/BIC code: MANEHUHB

(Address of the beneficiary and address of the beneficiary’s bank are not required to fill out.)

Please note, that to successful bank transfer, payment data needs to be filled out exactly.

For more information about payment: befizetes@orfk.police.hu .